Search
รถเข็นบริการโรงแรม WAP AF159

รถเข็นพร้อม ชั้นวางของด้านบน พร้อมถุงเก็บผ้าใช้แล้ว 2 ข้าง WAP AF-159 ROOM SERVICE CART

AF08159

WAP AF-159 ROOM SERVICE CART รถเข็นพร้อม ชั้นวางของด้านบน แบ่งเป็นช่องๆ พร้อมถุงเก็บผ้าใช้แล้ว 2 ข้าง

AF-159 SPECIFICATION
DIMENSIONS (CM) 54x150x100
Print Friendly, PDF & Email