Search
รถเข็นบริการโรงแรม WAP AF-08169

รถเข็นพร้อม ชั้นวางของด้านบน พร้อมถุงเก็บผ้าใช้แล้ว 2 ข้าง WAP AF-08169 ROOM SERVICE CART

AF08169

WAP AF-08169 ROOM SERVICE CART รถเข็นพร้อม ชั้นวางของด้านบน พร้อมถุงเก็บผ้าใช้แล้ว 2 ข้าง

AF-08169 SPECIFICATION
DIMENSIONS (CM) 55x148x120
Print Friendly, PDF & Email