Search
ก้านปืนฉีดน้ำ PA แรงดัน 180-250 บาร์

ก้านปืนฉีดน้ำ PA  แรงดัน 180-250 บาร์

ก้านปืนฉีดน้ำ PA ก้านปืนฉีดน้ำ แรงดัน 180-250 บาร์

Lance extensions and tubes
Lance extensions and tubes
Spray Lance PA HL250
Spray Lance PA HL250
Spray Lance PA S3
Spray Lance PA S3
Spray Lance PA LD9
Spray Lance PA LD9
Spray Lance PA S31
Spray Lance PA S31
SpecificationPRESSURE
(บาร์)
TemperatureINLETFLOW
Lance extensions and tubes250 bar – 25 MPa – 3650 psi –1/4 Bsp M40 l/min – 10,5 USGpm
PA LS11180 bar – 18 MPa – 2600 psi90 °C – 195 °F1/4 Bsp M30 l/min – 8 USGpm
PA HL250250 bar – 25 MPa – 3650 psi90 °C – 195 °FAR1 A M2240 l/min – 10,5 USGpm
PA LD9250 bar – 25 MPa – 3650 psi160 °C – 320 °F1/4 Bsp M40 l/min – 10,5 USGpm
PA LDS3250 bar – 25 MPa – 3650 psi160 °C – 320 °F1/4 Bsp M40 l/min – 10,5 USGpm
Print Friendly, PDF & Email