Search
สัญลักษณ์ เครื่องที่ได้รับใบรับรอง มาตรฐาน ATEX ป้องกันการระเบิด
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม DELFIN MTL202 DS ATEX Z22 3D
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม DELFIN MTL202 DS ATEX Z22 3D

มาตรฐาน ATEX ZONE

ATEX ย่อมาจาก ATmosphères EXplosibles เป็นมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดระเบิด มาตรฐานนี้กำหนดขึ้นโดยสหภาพยุโรปเพื่อปกป้องผู้คนและทรัพย์สินจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการระเบิดของก๊าซ ไอระเหย หรือฝุ่น

การแบ่งโซน

มาตรฐาน ATEX แบ่งพื้นที่อันตรายออกเป็น 3 โซน ดังนี้

 • Zone 0: พื้นที่ที่มีก๊าซหรือไอระเหยไวไฟอยู่ตลอดเวลา หรือมีเป็นประจำ
 • Zone 1: พื้นที่ที่มีก๊าซหรือไอระเหยไวไฟอยู่เป็นครั้งคราว
 • Zone 2: พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดก๊าซหรือไอระเหยไวไฟน้อยมา
การแบ่งโซน ATEX ตามมาตรฐาน ATEX
การแบ่งโซน ATEX ตามมาตรฐาน

ประเภทของอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่ ATEX ZONE จะต้องได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ATEX มีการออกใบรับรองมาตรฐานให้เป็นการเฉพาะตาม Series Number ของเครื่องนั้น แบ่งประเภทของอุปกรณ์ตามระดับความปลอดภัย ดังนี้

 • Ex ia: อุปกรณ์กันระเบิดแบบ Intrinsically Safe (IS) เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบให้ไม่สามารถสร้างประกายไฟหรือความร้อนเพียงพอที่จะจุดระเบิดก๊าซหรือไอระเหยไวไฟ
 • Ex d: อุปกรณ์กันระเบิดแบบ Flameproof (FLP) เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบให้สามารถกักเก็บประกายไฟหรือความร้อนภายในตัวอุปกรณ์ ป้องกันไม่ให้ลามออกสู่ภายนอก
 • Ex e: อุปกรณ์กันระเบิดแบบ Increased Safety (e) เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบให้มีความปลอดภัยมากกว่าอุปกรณ์ทั่วไป แต่ไม่ถึงระดับ IS หรือ FLP

การแบ่งโซน ATEX สำหรับปั๊มน้ำมัน

ข้อควรระวัง

 • ผู้ใช้ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับโซน ATEX ที่ต้องการใช้งาน
 • ผู้ใช้ควรติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ใช้ควรตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นประจำ
 • ผู้ใช้ควรอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ATEX และวิธีการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย

แหล่งข้อมูล

คำศัพท์

 • ก๊าซไวไฟ: ก๊าซที่สามารถติดไฟได้เมื่อสัมผัสกับประกายไฟหรือความร้อน
 • ไอระเหยไวไฟ: ไอระเหยของสารไวไฟที่สามารถติดไฟได้เมื่อสัมผัสกับประกายไฟหรือความร้อน
 • ฝุ่นไวไฟ: ฝุ่นของสารไวไฟที่สามารถติดไฟได้เมื่อสัมผัสกับประกายไฟหรือความร้อน
 • ประกายไฟ: แสงสว่างที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต หรือการเสียดสี
 • ความร้อน: พลังงานความร้อนที่เกิดจากไฟฟ้า หรือแหล่งกำเนิดความร้อนอื่นๆ

ตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน ATEX

 • โรงงานปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • สถานีบริการน้ำมัน
 • โรงงานผลิตสี
 • โรงงานแป้ง
 • โรงงานไม้

บทสรุป

มาตรฐาน ATEX เป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับการใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดระเบิด ผู้ใช้ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้อง ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นประจำ และอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน ATEX และวิธีการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย

Print Friendly, PDF & Email