Hako Scrubmaster B45 เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม แบตเตอร์รี่

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ Hako Scrubmaster B45 TB510 แบบเดินตามขนาดกลาง ขนาด 20", 42/42L, Cleaning Capacity 2,900 Sqm/h

NUMATIC TTB4045/100

NUMATIC TTB4045 BATTERY AUTOSCRUBBER 18", 40/40L, 400/400W, 100RPM

Hako Scrubmaster B45 เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบเดินตาม แบตเตอร์รี่

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ Hako Scrubmaster B45 CLH ANTIBACTERIAL แบบเดินตามขนาดกลาง ขนาด 20", 42/42L ตัวถังระงับเชื้อแบคทีเรีย

NUMATIC TTB4055/100

NUMATIC TTB4055/100 BATTERY AUTOSCRUBBER 20", 40/40L, 400/400W, 100RPM

 รถขัดพื้นอัตโนมัติ-ดูดฝุ่น Hako Scrubmaster B310 R CL

รถขัดพื้นอัตโนมัติ-ดูดฝุ่น Hako Scrubmaster B310 R CL ขนาดกลาง 

NUMATIC TTB4055/100T

NUMATIC TTB4055/100T BATTERY AUTOSCRUBBER 20", 40/40L, 400/400W, 100RPM

Lavorpro Quick Series Auto scrubber 15", 11/12L, 130RPM

NUMATIC TTB4500/100 ST

NUMATIC TTB4500/100 ST BATTERY AUTOSCRUBBER 20", 40/40L, 24V, 120RPM

NUMATIC TT1535 S

NUMATIC TT1535 S AUTOSCRUBBER 14", 15/15l, 400/1000W, 1000RPM

NUMATIC TTB4552/100 ST

NUMATIC TTB4552/100 ST BATTERY AUTOSCRUBBER 20", 40/40L, 24V, 120RPM

NUMATIC TT1840

NUMATIC TT1840 AUTOSCRUBBER 16", 18/18L, 400/300W, 150RPM

NUMATIC TTB4055T

NUMATIC TTB4055T BATTERY AUTOSCRUBBER 20", 40/40L, 24V, 100RPM

NUMATIC TT1840

NUMATIC TTB1840 BATTERY AUTOSCRUBBER 16", 18/18L, 400/300W, 150RPM

NUMATIC TTB6055/100

NUMATIC TTB6055/100 BATTERY AUTOSCRUBBER 20", 60/60L, 24V, 100RPM

NUMATIC ET4045

NUMATIC ET4045 AUTOSCRUBBER 18", 40/40L, 1500/1000W, 150RPM

NUMATIC TT6650 S

NUMATIC TT6650 S AUTOSCRUBBER 20", 60/60L, 24V, 100RPM

NUMATIC TT4045

NUMATIC TT4045 AUTOSCRUBBER 18"  40/40L, 1500/1000W, 150RPM

NUMATIC TTB6652/200 T

NUMATIC TTB6652/200T BATTERY AUTOSCRUBBER 25", 60/60L, 24V, 200RPM

NUMATIC TT4045

NUMATIC TT4055 AUTOSCRUBBER 20"  40/40L, 1500/1000W, 150RPM

NUMATIC TTV4555

NUMATIC TTV4555 BATTERY AUTOSCRUBBER 20", 60/60L, 24V, 100RPM