high pressure washer

cold water

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ระบบน้ำเย็น เครื่องยนต์และไฟฟ้า 220V และ 380V 

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP 3WA 2500A HIGH PRESSURE WASHER COLD WATER GASOLINE ENGINE 170 Bar, 660 L/H, 6.5 HP, 3400 RPM เครื่องยนต์เบนซิน สำหรับงานฉีดล้างทั่วไป

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP 3WA 2500A

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง WAP 3WA 2500A HIGH PRESSURE WASHER COLD WATER GASOLINE ENGINE 170 Bar, 660 L/H, 6.5 HP, 3400 RPM สำหรับใช้งานในพื้นที่ๆไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน  ใช้ในงานฉีดล้างทั่วไป

Shape
Shape